Interface WrappedVertex<V>

    • Method Detail

      • getBaseVertex

        V getBaseVertex()